КАК ДА НАПИШЕМ БИЗНЕС ПЛАН?

Началната фаза на всеки бизнес е идеята, визията за него. На този етап разполагаме с една не съвсем детайлна представа, но имаме идеи, които се оформят и ще е добре да ги запишем на лист хартия. Това може да е описание на това как си представяме бизнеса, в какво се състои, каква ще бъде дейността или просто нахвърлени идеи. Постепенно идеите придобиват все по- ясни и конкретни очертания, което позволява да се формулира визията, какъв искаме да изглежда бизнеса, мисията – какви нужди ще задоволява произвеждания продукт/услуга, какви са ползите за потребителя от консумацията на нашия продукт/услуга. На следващ етап, задължително е да направим анализ на външната макро среда (PEST анализ, от англ. Political, Economic, Social, Technological), пряко свързани с нашия бизнес. Потока от информация наистина е много голям, интерес представляват тези норми, изисквания, тенденции, които са непосредствено свързани с бизнеса, които ще развиваме, и тези, които биха могли да бъдат пречка за осъществяването му.

 

Анализът на вътрешната среда (анализ на микросредата) е също толкова важен, колкото анализът на външната среда. Анализират се отрасъла, пазара и неговите сегменти, идентифицират се настоящите и бъдещи конкуренти, доставчици, промените в отрасъла, преценява се атрактивността на бранша, бариерите за влизане и излизане от отрасъла. С търсене на пресечна точка, наслагване и комбиниране на получената информацията, можем да преценим мястото, положението на нашия бизнес, да изведем неговите силни и слаби страни, възможности и заплахи (SWOT анализ). Търсеният ефект е максимизиране на възможностите, изтъкване на силните страни и преодоляване на заплахите, отстраняване на слабите страни. Чрез синтез извеждаме конкурентното предимство на нашия бизнес, което представлява уникалното, нещото, с което ще се различаваме и ще сме по-добри от конкурентните фирми на пазара. В тази посока, добър ход е да се използват слабостите на конкурентите, а не да се мисли за надминаване на техните силни страни, което трудно се постига.


Сега е моментът да се формулират целите на компанията, които трябва да отговарят на изискването SMART, за да са цели, които са работещи и имат смисъл. Цели, които са неясно зададени, неизмерими, безсрочни, непостижими и нереалистични само биха ни отклонили от зададения курс. Разделът, съдържащ маркетингова информация е ключов. Затова е необходимо подробно да опишем пазара, на който оперираме в негова цялост и пълнота, като направим и сегментация по определен признак, в зависимост от бизнеса и пазара, определяме и нашия целеви пазар. Описваме в детайли произвежданите/продаваните продукти и/или услуги и какви потребности ще задоволяват, както и кой са нашите клиенти, защо ще купуват от нас. Тук е мястото да предоставим прогнозни данни за очакваните приходи от продажби.

На следващ етап, запознаваме аудиторията с правно-организационната форма на бъдещото дружество или промените, ако се налагат такива, като посочваме основанията за това. Разглежда се ресурсната обезпеченост от гледна точка на човешки ресурси – длъжности, квалификация и брой на служителите и работниците. За обезпеченост на бизнес начинанието се обръща специално внимание на хората в управлението на компанията, което е от съществено значение за изграждане на доверие към проекта. Прилагаме и организационно- управленска структура на компанията.

 


Финансовият план трябва да съдържа прогнозни отчети за баланс, очакваните приходи и разходи и паричните потоци в дългосрочен план. Изчисляваме финансови показатели като: ефективност, рентабилност, обръщаемост на капитала, срок на откупуване на инвестицията, ННС, вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), break even point. Относно финансирането е необходимо да се посочи за какво ще се използват средствата и стойността, както и източниците за създаване/развитие на фирмата като съотношение на собствени и привлечени средства.

Оперативният план съдържа ключови за компанията събития със съответния срок на изпълнение.


 

Бизнес планът може да следва следната примерна структура:

1. Резюме
2. Описание на бизнеса
3. Визия, мисия и цели
4. Маркетингов план - пазари и конкуренция, продукти и услуги, продажби и клиенти
5. Организация и управление
6. Финансов план - прогнозни отчети, финансови показатели, източници на финансиране
7. Оперативен план
8. Приложения

 

След като целите и стратегиите са вече заложени в стратегически бизнес план,

в зависимост от нуждите, може да се премине към разработване на конкретни планове: маркетингов, производствен, финансов, за управление на персонала и други, в които да се планират конкретни резултати. Резюмето е представяне на бизнес плана в съкратен синтезиран вид, информацията, която всеки би искал да получи за бизнеса накратко. За това резюмето се подготвя след като останалите раздели на бизнес плана са написани. Резюмето е най-добрата реклама за нашия бизнес, от начина на неговото написване зависи дали бизнес планът ще бъде прочетен. Затова е необходимо да се изготви със специално внимание и да дава най-важната съществена информация. Приложенията имат за цел да осигуряват допълнителна информация към съдържанието, в подкрепа на бизнес начинанието. Те могат да съдържат ценови листи на произвежданите/предлаганите стоки и услуги, технически характеристики на оборудване, автобиографии на ръководството.

 

 

 

 

V Consulting Bulgaria консултира как да напишете бизнес план, подпомага доразработването на вашия бизнес план, попълва формуляри на бизнес план за финансиране, изготвя бизнес планове. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашите проучвания и бизнес препоръки.