separator key

Бизнес план

Аргументи в полза на планирането...

Най-неуспоримият аргумент в полза на планирането е, че то предполага първо мислене, а след това действие. Планирането е инструмент, който ни позволява да управляваме своите начинания, дава сигурност в неясното бъдеще, прави бизнеса прогнозируем. Планирането се изисква, ако искате да постигнете успех в бизнеса си, за който мечтаете.

 

business plan

Какво представлява бизнес планът?

Бизнес планът е документ, краен резултат от планирането. Той представлява подробно изложение на бизнес идеята, определяне на целите и как те ще бъдат постигнати, съдържа резултатите, към които се стремим.

 

Кой има нужда от бизнес план?

От бизнес план имат нужда както големите компании с множество бизнеси, така и средните и малки фирми, в противен случай рискувате да се носите по течението, без ясно определено, осъзнато и дефинирано бъдеще.

 

 

Ползи от бизнес плана и какви проблеми решава:

  • Справяне със сложността на средата
  • „Виждане” на силните и слабите страни
  • Ясен поглед върху бизнеса
  • Вземане на адекватни решения
  • Разкриване на нови бизнес полета, възможности за разширение на бизнеса
  • Концентриране на ресурси в перспективни направления
  • Предвиждане на промени и последици, своевременна реакция
  • Намаляване на риска
  • Общи възгледи за развитие, корпоративен дух
  • Ефикасен контрол

 

За кого е предназначен бизнес планът?

Бизнес планът може да е предназначен за:
· Кредитори – банки и други организации
· Инвеститори
· Собственици/Акционери
· Вътрешна употреба
· Доставчици, клиенти, партньори
· Общини За когото и да е предназначен бизнес планът, за всяка действаща компания той е необходимост, за да може да се оцени текущата работа, за да се знае дали и в каква посока се движи бизнеса. При промяни на вътрешната и външната среда той е задължителен.

 

Успешният бизнес план...

Той отразява правилно цялостната, стратегическа картина и конкретната картина на Вашия бизнес, в унисон със средата.

Съдържание на бизнес плана
Най-общо бизнес планът трябва да съдържа следната информация:
1. Резюме
2. Описание на бизнеса
3. Визия, мисия и цели
4. Пазари и конкуренция, конкурентна бизнес стратегия
5. Продукти и услуги
6. Продажби и клиенти
7. Организация и управление
8. Прогнозни финансови отчети - баланс, приходи и разходи, паричен поток
9. Финансови показатели
10. Финансиране
11. Авариен план „Б”, подсигуряване срещу опасността този план да не проработи
12. Приложения


Плановете на отделните функционални звена (производство, маркетинг, човешки ресурси и др.), плановете за действие (работни планове) и бюджетите са продължение на изготвения бизнес план, те са базирани и следват стратегическите мерки, залегнали в бизнес плана.


business plan diagram

 

Бизнес плановете не са вечни
Година след написване на първия бизнес план се налага да актуализирате своя план, което означава „да спрете”, за да проверите дали той отговаря на реалността. Ако той е все още валиден, можете да продължите да го изпълнявате, като попълните съответния бюджет за предстоящата година. Разбира се, може да решите да преработите Вашия бизнес план, за да добие планът Ви по-ясни и конкретни очертания. Отговорът обаче може и да е „не”, в резултат на: реалните годишни резултати са по-лоши от прогнозните, промяна на икономическата ситуация, преразпределяне на пазара, промяна на потребителското търсене, вътрешно напрежение и конфликти и т.н. В този случай, Вашият първоначален план със сигурност вече няма да е валиден и ще е нужно да разработите нов бизнес план, който да отчита променените фактори. Дори ако приходите и печалбите Ви са по-високи от очакваните, пак трябва да преразгледате бизнес плана, защото може да се окаже, че имате възможност да изпълните по-амбициозен план.

 

 

separator key

 

V Consulting Bulgaria консултира как да напишете бизнес план, подпомага доразработването на вашия бизнес план, попълва формуляри на бизнес план за финансиране, изготвя бизнес планове. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашите проучвания и бизнес препоръки.

image email image facebook image skype image twitter image linkedin image blogger