ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В съответствие с чл. 127. (1) (Предишен текст на чл. 127 - ДВ, бр. 25 от 2001г.) от
КОДЕКС НА ТРУДА: „Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя
нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е
уговорил, като му осигури:
1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
2. работно място и условия в съответствие с характера на работата;
3. здравословни и безопасни условия за труд;
4. (нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 52 от 2004 г., доп., бр. 108 от 2008г.) длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при
сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването...”

   

  Във връзка с изискването по т.4, нашата консултантска компания V Consulting Bulgaria предлага изготвяне на длъжностни характеристики на служители и работници, изцяло съобразено със спецификата на дейността и органиграмата на Вашето предприятие.

   

  computer and library Длъжностната характеристика не представлява единствено формално записване на изискванията на заемане на длъжността, задълженията и отговорностите, характера на организационно-управленски връзки и взаимоотношения!

   

  Ако е изготвена подходящо, тя е много повече, тъй като подобрява ефективността на работа и комуникацията във фирмата, мотивира персонала, като им задава точни и ясни изисквания за съответната длъжност.

 


Ценова информация:

до 50 броя длъжностни характеристики и профил на компанията до 100 служителя и работника:
Срок на изпълнение: 5-10 работни дни
Цена: 15,00 лева


до 100 броя длъжностни характеристики и профил на компанията до 250 служителя и работника:
Срок на изпълнение: 10-15 работни дни
Цена: 18,00 лева


над 100 броя длъжностни характеристики и профил на компанията над 250 служителя и работника:
Срок на изпълнение: 15-20 работни дни
Цена: 20,00 лева

    

    

   V Consulting Bulgaria предлага изготвяне на длъжностни характеристики на служители и работници, изцяло съобразено със спецификата на дейността и органиграмата на Вашето предприятие. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на предлаганите бизнес услуги.

email facebookskypetwitter linkedin blogger