КАК ДА НАПИША БИЗНЕС ПЛАН?

Началната фаза на всеки бизнес е идеята, визията за него. На този етап разполагаме с една не съвсем детайлна представа, но имаме идеи, които се оформят малко по малко и ще е добре да ги запишем. Това може да е бизнес отрасъл, каква ще бъде дейността или просто нахвърлени идеи. Постепенно идеите придобиват все по-ясни и конкретни очертания, което позволява да се формулира визията, какъв искаме да изглежда бизнеса, мисията – какви нужди ще задоволява произвеждания (продавания) продукт/услуга, какви са ползите за потребителя от консумацията на нашия продукт/услуга.

На следващ етап, задължително е да направим анализ на външната (макро) среда от политическа, икономическа, социална и технологична гледна точка, (PEST анализ, от англ. Political, Economic, Social, Technological) пряко свързани с нашия бизнес. Потока от информация наистина е много голям, интерес представляват тези норми, изисквания, тенденции, които са непосредствено свързани с бизнеса, който ще развиваме, и тези, които биха могли да бъдат пречка за осъществяването му.

Анализът на вътрешната среда (анализ на микросредата) е също толкова важен, колкото анализът на външната среда. Отваряне на бистро Анализират се отрасъла, пазара и неговите сегменти, идентифицират се настоящите и бъдещи конкуренти, доставчици, промените в отрасъла, преценява се атрактивността на бранша, бариерите за влизане и излизане от отрасъла. С търсене на пресечна точка, наслагване и комбиниране на получената информацията, можем да преценим мястото, положението на нашия бизнес, да изведем неговите силни и слаби страни, възможности и заплахи (SWOT анализ). Търсеният ефект е максимизиране на възможностите, изтъкване на силните страни и преодоляване на заплахите, отстраняване на слабите страни. Чрез синтез извеждаме конкурентното предимство на нашия бизнес, което представлява уникалното, нещото, с което ще се различаваме и ще сме по-добри от конкурентните фирми на пазара. В тази посока, добър ход е да се използват слабостите на конкурентите, а не да се мисли за надминаване на техните силни страни, което трудно се постига.

Сега е моментът да се формулират целите на компанията, които трябва да отговарят на изискването SMART, за да са цели, които са работещи и имат смисъл. Цели, които са неясно зададени, неизмерими, безсрочни, непостижими и нереалистични само биха ни отклонили от зададения курс. Разделът, съдържащ маркетингова информация е ключов. Затова е необходимо подробно да опишем пазара, на който ще оперираме в негова цялост и пълнота, като направим и сегментация по определен признак. Взависимост от бизнеса и пазара, определяме и нашия целеви пазар. Описваме в детайли произвежданите/продаваните продукти и/или услуги и какви потребности ще задоволяват, както и кои са нашите клиенти, защо ще купуват от нас. Тук е мястото да предоставим прогнозни данни за очакваните приходи от продажби.

На следващ етап, запознаваме аудиторията с правно-организационната форма на бъдещото дружество или промените, ако се налагат такива, като посочваме основанията за това. Разглежда се ресурсната обезпеченост от гледна точка на човешки ресурси – длъжности, квалификация и брой на служителите и работниците. За обезпеченост на бизнес начинанието се обръща специално внимание на хората в управлението на компанията, което е от съществено значение за изграждане на доверие към проекта. Прилагаме и организационно- управленска структура на компанията.

Отваряне на бистро

Финансовият план трябва да съдържа прогнозни отчети за баланс, очакваните приходи и разходи и паричните потоци в дългосрочен план. Изчисляваме финансови показатели като: ефективност, рентабилност, обръщаемост на капитала, срок на откупуване на инвестицията, ННС, вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), break even point. Относно финансирането е необходимо да се посочи за какво ще се използват средствата и стойността, както и източниците за създаване/развитие на фирмата като съотношение на собствени и привлечени средства.

 

Оперативният план съдържа ключови за компанията събития със съответния срок на изпълнение.

Бизнес планът може да следва следната примерна структура:

 1. Резюме
 2. Описание на бизнеса
 3. Визия, мисия и цели
 4. Анализ на пазара
 5. Маркетингов план - продукти и услуги, пазар и конкуренция, продажби и клиенти
 6. Организация и управление
 7. Финансов план - прогнозни отчети, финансови показатели, източници на финансиране
 8. Оперативен план
 9. Приложения

След като целите (какво искаме да постигнем) и стратегиите (как ще го постигнем)са вече заложени в стратегическия бизнес план, в зависимост от нуждите може да се премине към разработване на конкретни планове: маркетингов, производствен, финансов, за управление на персонала и други, в които да се планират конкретни дейности, изпълнители и резултати.

Резюмето е представяне на бизнес плана в съкратен синтезиран вид, информацията, която всеки би искал да получи за бизнеса накратко. За това резюмето се подготвя след като останалите раздели на бизнес плана са написани. Резюмето е най-добрата реклама за нашия бизнес, от начина на неговото написване зависи дали бизнес планът ще бъде прочетен. Затова е необходимо да се изготви със специално внимание и да дава най-важната съществена информация.

Приложенията имат за цел да осигуряват допълнителна информация към съдържанието, в подкрепа на бизнес начинанието. Те могат да съдържат ценови листи на произвежданите/ предлаганите стоки и услуги, технически характеристики на оборудване, автобиографии на ръководството.

 

V Consulting Bulgaria консултира как да напишете бизнес план, подпомага доразработването на вашия бизнес план, попълва формуляри за финансиране, изготвя бизнес планове. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашите проучвания и бизнес препоръки. Имате въпроси за вашия бизнес план? - позвънете на тел.: 0886 168 108

СТАРТИРАЙТЕ БИЗНЕСin BULGARIA

 

РАБОТАТА НИ НОСИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

 •  

  Team Member

  ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА-ЯНКОВА

  Тя е консултант по бизнес, професионален мениджър, иконоист. Притежава професионална квалификация по бизнес администрация и магистърска степен по стопанско управление от СУ „Климент Охридски”. Също така е магистър по философия, с диплома от същия Университет. Има редица специализации в областта на мениджмънта, управлението на проекти и търговията. Заемани длъжности: изпълнителен директор и член на съвета на директорите, мениджър "развитие на бизнеса", стратегически консултант по организационно развитие. Весела Чернева-Янкова e член на "Съюз на икономистите в България" и сътрудник на Световна банка по проекта "Doing business".

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

КОНТАКТИ

АДРЕС

гр. София, ул. "Богатир" №5

ТЕЛЕФОНИ

02 973 67 08, 0886 168 108