Защо трябва да имам бизнес план?

 

След като ще говорим за нещо важно, нека първо изясним какво представлява бизнес планът. Това е документ, краен резултат от планиране. Той представлява подробно изложение на бизнес идеята, определяне на целите и как те ще бъдат постигнати, съдържа резултатите, към които се стремим. Бизнес планът представлява нашата ориентация какво трябва да предприемем днес, за да имаме успех утре.

Бизнес план

Планирането като процес е издигнато в култ от плановата икономика, но всъщност има своите основания и смисъл, защото е ориентирано към бъдещето, провокира нещата да се случват по желан начин, показва движението от точка А до точка Б, прогнозира събития, намалява несигурността, произтичаща от неизвестното. От бизнес план имат нужда както големите компании с множество бизнеси, така и средните фирми. Създаването на бизнес план е важно преди всичко за всеки собственик и Управител, и за бизнеса, за да оцелява и да се развива.

Ползите от наличието на бизнес план са:

 • Справяне със сложността на средата
 • „Виждане” на силните и слабите страни
 • Ясен поглед върху бизнеса
 • Вземане на адекватни решения
 • Разкриване на нови бизнес полета, възможности за разширение на бизнеса
 • Концентриране на ресурси в перспективни направления
 • Предвиждане на промени и последици, своевременна реакция
 • Намаляване на риска
 • Общи възгледи за развитие, корпоративен дух
 • Ефикасен контрол

Бизнес планът може да е свързан със създаването/стартирането на бизнес, последващо развитие на бизнеса, предстоящи бизнес комбинации, промени. Написването на бизнес план може да има за цел да търси финансова подкрепа от банка/финансираща организация или от инвеститор/бизнес ангел, но може да е предназначен за вътрешна употреба за целите на собственика/Управителя/акционери. В този смисъл при съставянето на бизнес плана е важно да се мисли от гледната точка на това за кого е предназначен и респективно да се акцентира на определени раздели в него. За когото и да е предназначен бизнес планът, за всяка компания той е необходимост, за да може да се оцени текущата работа и да се знае дали и в каква посока се движи бизнеса.

Година след написване на първия бизнес план се налага „да спрете”, за да проверите неговата актуалност. Ако той е все още валиден, можете да продължите да го изпълнявате, като попълните съответния бюджет за предстоящата година. В случай на промени във външната и вътрешната среда, при автопровокиране на промени, Вашият първоначален план със сигурност няма да е актуален и ще е нужно да разработите нов бизнес план. Дори ако приходите и печалбите Ви са по-високи от очакваните, пак трябва да преразгледате бизнес плана, защото може да се окаже, че имате възможност да изпълните по-амбициозен план.

Аргументи в полза на планирането...

Най-неуспоримият аргумент в полза на планирането е, че то предполага първо мислене, а след това действие. Планирането е инструмент, който ни позволява да управляваме своите начинания, дава сигурност в неясното бъдеще, прави бизнеса прогнозируем. Планирането се изисква, ако искате да постигнете успех в бизнеса, за който мечтаете.

Какво представлява бизнес планът?

Бизнес планът е документ, краен резултат от планирането. Той представлява подробно изложение на бизнес идеята, определяне на целите и как те ще бъдат постигнати, съдържа резултатите, към които се стремим.

Кой има нужда от бизнес план?

От бизнес план имат нужда както големите компании с множество бизнеси, така и средните и малки фирми, в противен случай рискувате да се носите по течението, да работите "ден за ден", без ясно определено, осъзнато и дефинирано бъдеще.

За кого е предназначен бизнес планът?

Бизнес планът може да е предназначен за:

 • Кредитори – банки и други организации
 • Инвеститори
 • Собственици/ Акционери
 • Вътрешна употреба
 • Доставчици, клиенти, партньори
 • Общини

За когото и да е предназначен бизнес планът, за всяка действаща компания той е необходимост, за да може да се оцени текущата работа, за да се знае дали и в каква посока се движи бизнеса. При промени на вътрешната и външната среда той е задължителен.

Успешният бизнес план...

Той отразява правилно цялостната, стратегическа картина и конкретната картина на Вашия бизнес, в унисон със средата.

Примерно съдържание на бизнес план

 1. Резюме
 2. Описание на бизнеса
 3. Визия, мисия и цели
 4. Анализ на външната среда
 5. Пазари и конкуренция, конкурентна бизнес стратегия
 6. Продукти и услуги
 7. Продажби и клиенти
 8. Организация и управление
 9. Прогнозни финансови отчети - баланс, приходи и разходи, паричен поток
 10. Финансови показатели
 11. Финансиране
 12. Авариен план „Б”, подсигуряване срещу опасността този план да не проработи
 13. Приложения

Плановете на отделните функционални звена (производство, маркетинг, човешки ресурси и др.), плановете за действие (работни планове) и бюджетите са продължение на изготвения бизнес план, те са базирани и следват стратегическите мерки, залегнали в бизнес плана.

 

Бизнес плановете не са вечни

Година след написване на първия бизнес план се налага да актуализирате своя план, което означава „да спрете”, за да проверите дали той отговаря на реалността. Ако той е все още валиден, можете да продължите да го изпълнявате, като попълните съответния бюджет за предстоящата година. Разбира се, може да решите да преработите Вашия бизнес план, за да добие планът Ви по-ясни и конкретни очертания. Отговорът обаче може и да е „не”, в резултат на: реалните годишни резултати са по-лоши от прогнозните, промяна на икономическата ситуация, преразпределяне на пазара, промяна на потребителското търсене, вътрешно напрежение и конфликти и т.н. В този случай, Вашият първоначален план със сигурност вече няма да е ефикасен и ще е нужно да разработите нов бизнес план, който да отчита променените фактори. Дори ако приходите и печалбите Ви са по-високи от очакваните, пак трябва да преразгледате бизнес плана, защото може да се окаже, че имате възможност да изпълните по-амбициозен план.

V Consulting Bulgaria консултира как да напишете бизнес план, подпомага доразработването на вашия бизнес план, попълва формуляри за финансиране, изготвя бизнес планове. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашите проучвания и бизнес препоръки. Имате въпроси за Вашия бизнес план? - позвънете на тел.: 0886 168 108

СТАРТИРАЙТЕ БИЗНЕСin BULGARIA

 

РАБОТАТА НИ НОСИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

 •  

  Team Member

  ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА-ЯНКОВА

  Тя е консултант по бизнес, професионален мениджър, иконоист. Притежава професионална квалификация по бизнес администрация и магистърска степен по стопанско управление от СУ „Климент Охридски”. Също така е магистър по философия, с диплома от същия Университет. Има редица специализации в областта на мениджмънта, управлението на проекти и търговията. Заемани длъжности: изпълнителен директор и член на съвета на директорите, мениджър "развитие на бизнеса", стратегически консултант по организационно развитие. Весела Чернева-Янкова e член на "Съюз на икономистите в България" и сътрудник на Световна банка по проекта "Doing business".

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

КОНТАКТИ

АДРЕС

гр. София, ул. "Богатир" №5

ТЕЛЕФОНИ

02 973 67 08, 0886 168 108