page1_title1

Имате бизнес идея? Желаете да планирате бъдещето на Вашия бизнес? Искате да развиете бизнеса си чрез привличане на ресурси?

Направете следващата важна стъпка за постигане на тези намерения с написването на бизнес план

Защо бизнес планът е важен?

Как да напишем бизнес план?

БИЗНЕС ПЛАН и ACTION PLAN

ЦЕНИ НА БИЗНЕС ПЛАН

 

Нашата роля:

 • Консултираме за съдържанието и формата на бизнес плана
 • Подпомагаме написването на бизнес план
 • Изготвяме бизнес планhend

ПРОДАВАЙТЕ ПОВЕЧЕ СЪС СРЕДСТВАТА НА МЪРЧЪНДАЙЗИНГА

key

Водени от нашата мисия, да подпомагаме организациите да подобряват бизнеса си, специално разработихме следните услуги, насочени към:

earth

Стратегическо консултиране и управление

Стратегическо планиране. Анализ на средата; проектиране на визията, мисията и целите на организацията, избор на корпоративна, делова, функционална и оперативна стратегия; изпълнение на стратегията чрез изготвяне на програма, оценка и контрол на стратегията...

Организационно развитие. Организационен анализ и диагностика на състоянието на организацията; подходяща организационна структура; модел на управление и процес на вземане на решение; оптимизация на работни процеси; корпоративна култура, цялостна концепция за организационно развитие...hend

Финансово консултиране

Ние предлагаме цялостен финансов анализ на предприятието. Изготвяме анализ за текущото финансово състояние и перспективи, като даваме насоки за повишаване на ефективността и контрола на финансовата и складова система. Извършваме пълна или частична ревизия с реализация на резултатите – търсене на отговорност от материално отговорните лица. Създаваме и внедряваме система за показване на истинското финансово състояние на Вашето предприятие в реално време ...

 

Маркетинг и маркетинг комуникации

Пазарни проучвания и бизнес прогнози; SWOT анализ; развитие на продукти и услуги; сегментация и диверсификация; организация на продажбите; ценова политика; реализация и дистрибуторски канали; разработване на маркетинг стратегия...

Изготвяне на концепция за PR и маркетингови комуникации; продуктови и имиджови медийни кампании; BTL активности; оганизиране на събития; кризисен PR; медия мониторинг и електронен прес клипинг; практически обучения в сферата на маркетинга...

 

Регистрация на компания

set up companyРегистрираме търговски дружества, търговски представителства, неправителствени организации; съветваме за подходяща форма при преобразувания; регистрираме настъпили промени; професионално Ви съветваме в областта на търговското, облигационното и трудовото право, консултираме при преговори и сключване на сделки, изготвяме трудови договори...

 

Счетоводно консултиране и обслужване

image accountantНие отговаряме компетентно на всички Ваши въпроси, коментиращи данъчното и счетоводно законодателство...

Предлагаме услугите: счетоводство, обработка на заплати, данъчно планиране и защита, регистрации.

Препоръчваме договор за счетоводно обслужване от K&K Accounting, чрез който ще намалите Вашите разходи и ще спестите много от ценното си време....

 

Консултиране и oбучение в областта на фирменото управление и човешкия капитал

Проектираме и формираме HR отдел и длъжности (роли, структура, функции, връзки, процеси); разработваме нужните документи - длъжностни характеристики, договори, вътрешнофирмени правила; извършваме всичко необходимо, свързано с ролята и отговорностите на HR ....

Предлагаме консултиране, подбор и обучение на персонала - оценка на нуждите от подбор, избор на подходящ подход за проектиране, резултатни техники при интервюиране, избор на точния кандидат за дадена длъжност, встъпителни обучения, възнаграждения, професионално кариерно развитие и възможности, оценка на ефективността на работата на служителя.

Провеждаме ефективни обучения, като разработваме програми според нуждите на компаниите по: управление на фирмата в актуална бизнес среда, управление на промяната, оценка на ефективността на персонала...

briefcase

Искате да започнете собствен бизнес? Какво трябва да знаете и колко ще Ви струва?

СДОБИЙТЕ СЕ С ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ

diagram

Collect Consulting & VConsulting Bulgaria

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И СТРАТЕГИИbriefcase

Приносът ни към "Равни възможности за всички" - тема на тазгодишния доклад на Световна банка Doing Business беше оценен със СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИЗНАНИЕdiagram

ОПТИМИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА Е КЛЮЧЪТ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТАbriefcase

Aetius Strategy Advisory & VConsulting Bulgaria Съвместно представяме програма, предназначена за банки, застрахователни компании и други финансови организации.

...........................................

ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА:

Длъжностни характеристики

Правилник за вътрешен трудов ред

 

images team

  Контакт мениджмънт услуги
  Свързваме хора, бизнеси и дейности, като съдействаме да намерите подходящ бизнес партньор за съвместна дейност на територията на България и Европа...

 

  Интернет присъствие
  Ние се грижим за имиджа на Вашата компания в Интернет и социалните мрежи. Разработваме цялостна web маркетинг стратегия. Адекватно представяме и защитаваме имиджа на Вашата компания в Интернет...

 

  IT консултиране
  Изследваме отделните информационни работни процеси. Определяме силните и слаби страни на съществуваща IT инфраструктура. Предлагаме оптимизиране на хардуерни и софтуерни системи. Изграждаме и поддържаме компютърни мрежи. Консултираме по внедряване на IT системи...

 

  Team building в съчетание с консултантска услуга

  Максималeн ефект от Тeam building обучението се постига чрез съчетаване на три взаимосвързани, взаимодействащи и взаимодопълващи се услуги: 1) Препоръки на входа; 2) Team building обучение чрез преживяване на закрито и на открито, сред риродата;
  3) Препоръки на изхода. Ние Ви предлагаме една интелигентена и комплексна възможност, която включва провеждане на анализ на корпоративната култура (културен одит), като се извеждат приоритетни цели на Team building обучението. На следващ етап се проектира, планира и организира програма, изцяло съобразена с поставените цели. Личното преживяване по време на Team building обучението е ключът не само към разпознаване и осмисляне на проблемите, но и към формиране на ефективни екипни взаимодействия за успешното им разрешаване. Програмата завършва с анализ на преживяното, с формулиране на съответните изводи и с поглед напред - препоръки за бъдещо развитие на корпоративната култура.

  Тази услуга се разработва и реализира съвместно с International School Educo Bulgaria

 

 

Осигуряваме съдействие в значимите за всеки бизнес области.

image email image facebook image skype image twitter image linkedinimage blogger