КАК ДА НАПИША БИЗНЕС ПЛАН?

КАК ДА ИЗРАБОТЯ БИЗНЕС ПЛАН? КАК ДА НАПИША ЕДИН ДОБЪР БИЗНЕС ПЛАН? КАК ДА НАПИША ПЕРФЕКТНИЯ БИЗНЕС ПЛАН? КАКВО СЪДЪРЖА УСПЕШНИЯ БИЗНЕС ПЛАН?

Началната фаза на всеки бизнес е идеята, визията за него. На този етап разполагаме с една не съвсем детайлна представа, но имаме идеи, които се оформят малко по малко и ще е добре да ги запишем. Това може да е бизнес отрасъл, каква ще бъде дейността или просто нахвърлени идеи. Постепенно идеите придобиват все по-ясни и конкретни очертания, което позволява да се формулира визията, какъв искаме да изглежда бизнеса, мисията – какви нужди ще задоволява произвеждания (продавания) продукт/услуга, какви са ползите за потребителя от консумацията на нашия продукт/услуга.

На следващ етап, задължително е да направим анализ на външната (макро) среда от политическа, икономическа, социална и технологична гледна точка, (PEST анализ, от англ. Political, Economic, Social, Technological) пряко свързани с нашия бизнес. Потока от информация наистина е много голям, интерес представляват тези норми, изисквания, тенденции, които са непосредствено свързани с бизнеса, който ще развиваме, и тези, които биха могли да бъдат пречка за осъществяването му.

Анализът на вътрешната среда (анализ на микросредата) е също толкова важен, колкото анализът на външната среда. SWOT анализ Анализират се отрасъла, пазара и неговите сегменти, идентифицират се настоящите и бъдещи конкуренти, доставчици, промените в отрасъла, преценява се атрактивността на бранша, бариерите за влизане и излизане от отрасъла. С търсене на пресечна точка, наслагване и комбиниране на получената информацията, можем да преценим мястото, положението на нашия бизнес, да изведем неговите силни и слаби страни, възможности и заплахи (SWOT анализ). Търсеният ефект е максимизиране на възможностите, изтъкване на силните страни и преодоляване на заплахите, отстраняване на слабите страни. Чрез синтез извеждаме конкурентното предимство на нашия бизнес, което представлява уникалното, нещото, с което ще се различаваме и ще сме по-добри от конкурентните фирми на пазара. В тази посока, добър ход е да се използват слабостите на конкурентите, а не да се мисли за надминаване на техните силни страни, което трудно се постига.

Сега е моментът да се формулират целите на компанията, които трябва да отговарят на изискването SMART, за да са цели, които са работещи и имат смисъл. Цели, които са неясно зададени, неизмерими, безсрочни, непостижими и нереалистични само биха ни отклонили от зададения курс. Разделът, съдържащ маркетингова информация е ключов. Затова е необходимо подробно да опишем пазара, на който ще оперираме в негова цялост и пълнота, като направим и сегментация по определен признак. Взависимост от бизнеса и пазара, определяме и нашия целеви пазар. Описваме в детайли произвежданите/продаваните продукти и/или услуги и какви потребности ще задоволяват, както и кои са нашите клиенти, защо ще купуват от нас. Тук е мястото да предоставим прогнозни данни за очакваните приходи от продажби.

На следващ етап, запознаваме аудиторията с правно-организационната форма на бъдещото дружество или промените, ако се налагат такива, като посочваме основанията за това. Разглежда се ресурсната обезпеченост от гледна точка на човешки ресурси – длъжности, квалификация и брой на служителите и работниците. За обезпеченост на бизнес начинанието се обръща специално внимание на хората в управлението на компанията, което е от съществено значение за изграждане на доверие към проекта. Прилагаме и организационно- управленска структура на компанията.

Финансов бизнес план

Финансовият план трябва да съдържа прогнозни отчети за баланс, очакваните приходи и разходи и паричните потоци в дългосрочен план. Изчисляваме финансови показатели като: ефективност, рентабилност, обръщаемост на капитала, срок на откупуване на инвестицията, ННС, вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), break even point. Относно финансирането е необходимо да се посочи за какво ще се използват средствата и стойността, както и източниците за създаване/развитие на фирмата като съотношение на собствени и привлечени средства.

Оперативният план съдържа ключови за компанията събития със съответния срок на изпълнение.

След като целите (какво искаме да постигнем) и стратегиите (как ще го постигнем) са вече заложени в стратегическия бизнес план, в зависимост от нуждите може да се премине към разработване на конкретни планове: маркетингов, производствен, финансов, за управление на персонала и други, в които да се планират конкретни дейности, изпълнители и резултати.

Резюмето е представяне на бизнес плана в съкратен синтезиран вид, информацията, която всеки би искал да получи за бизнеса накратко. За това резюмето се подготвя след като останалите раздели на бизнес плана са написани. Резюмето е най-добрата реклама за нашия бизнес, от начина на неговото написване зависи дали бизнес планът ще бъде прочетен. Затова е необходимо да се изготви със специално внимание и да дава най-важната съществена информация.

Приложенията имат за цел да осигуряват допълнителна информация към съдържанието, в подкрепа на бизнес начинанието. Те могат да съдържат ценови листи на произвежданите/ предлаганите стоки и услуги, технически характеристики на оборудване, автобиографии на ръководството.

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМАМ БИЗНЕС ПЛАН?

След като ще говорим за нещо важно, нека първо изясним какво представлява бизнес планът. Това е документ, краен резултат от планиране. Той представлява подробно изложение на бизнес идеята, определяне на целите и как те ще бъдат постигнати, съдържа резултатите, към които се стремим. Бизнес планът представлява нашата ориентация какво трябва да предприемем днес, за да имаме успех утре.

Защо трябва да имам бизнес план

Планирането като процес е издигнато в култ от плановата икономика, но всъщност има своите основания и смисъл, защото е ориентирано към бъдещето, провокира нещата да се случват по желан начин, показва движението от точка А до точка Б, прогнозира събития, намалява несигурността, произтичаща от неизвестното. От бизнес план имат нужда както големите компании с множество бизнеси, така и средните фирми. Създаването на бизнес план е важно преди всичко за всеки собственик и Управител, и за бизнеса, за да оцелява и да се развива.

 

Ползите от наличието на бизнес план са:

 • Справяне със сложността на средата
 • „Виждане” на силните и слабите страни
 • Ясен поглед върху бизнеса
 • Вземане на адекватни решения
 • Разкриване на нови бизнес полета, възможности за разширение на бизнеса
 • Концентриране на ресурси в перспективни направления
 • Предвиждане на промени и последици, своевременна реакция
 • Намаляване на риска
 • Общи възгледи за развитие, корпоративен дух
 • Ефикасен контрол

Бизнес планът може да е свързан със създаването/стартирането на бизнес, последващо развитие на бизнеса, предстоящи бизнес комбинации, промени. Написването на бизнес план може да има за цел да търси финансова подкрепа от банка/финансираща организация или от инвеститор/бизнес ангел, но може да е предназначен за вътрешна употреба за целите на собственика/Управителя/акционери. В този смисъл при съставянето на бизнес плана е важно да се мисли от гледната точка на това за кого е предназначен и респективно да се акцентира на определени раздели в него. За когото и да е предназначен бизнес планът, за всяка компания той е необходимост, за да може да се оцени текущата работа и да се знае дали и в каква посока се движи бизнеса.

Година след написване на първия бизнес план се налага „да спрете”, за да проверите неговата актуалност. Ако той е все още валиден, можете да продължите да го изпълнявате, като попълните съответния бюджет за предстоящата година. В случай на промени във външната и вътрешната среда, при автопровокиране на промени, Вашият първоначален план със сигурност няма да е актуален и ще е нужно да разработите нов бизнес план. Дори ако приходите и печалбите Ви са по-високи от очакваните, пак трябва да преразгледате бизнес плана, защото може да се окаже, че имате възможност да изпълните по-амбициозен план.

Аргументи в полза на планирането...

Най-неуспоримият аргумент в полза на планирането е, че то предполага първо мислене, а след това действие. Планирането е инструмент, който ни позволява да управляваме своите начинания, дава сигурност в неясното бъдеще, прави бизнеса прогнозируем. Планирането се изисква, ако искате да постигнете успех в бизнеса, за който мечтаете.

Какво представлява бизнес планът?

Бизнес планът е документ, краен резултат от планирането. Той представлява подробно изложение на бизнес идеята, определяне на целите и как те ще бъдат постигнати, съдържа резултатите, към които се стремим.

Кой има нужда от бизнес план?

От бизнес план имат нужда както големите компании с множество бизнеси, така и средните и малки фирми, в противен случай рискувате да се носите по течението, да работите "ден за ден", без ясно определено, осъзнато и дефинирано бъдеще.

За кого е предназначен бизнес планът?

Бизнес планът може да е предназначен за:

 • Кредитори – банки и други организации
 • Инвеститори
 • Собственици/ Акционери
 • Вътрешна употреба
 • Доставчици, клиенти, партньори
 • Общини

За когото и да е предназначен бизнес планът, за всяка действаща компания той е необходимост, за да може да се оцени текущата работа, за да се знае дали и в каква посока се движи бизнеса. При промени на вътрешната и външната среда той е задължителен.

Успешният бизнес план...

Той отразява правилно цялостната, стратегическа картина и конкретната картина на Вашия бизнес, в унисон със средата.

Примерно съдържание на бизнес план

 1. Резюме
 2. Описание на бизнеса
 3. Визия, мисия и цели
 4. Анализ на външната среда
 5. Пазари и конкуренция, конкурентна бизнес стратегия
 6. Продукти и услуги
 7. Продажби и клиенти
 8. Организация и управление
 9. Прогнозни финансови отчети - баланс, приходи и разходи, паричен поток
 10. Финансови показатели
 11. Финансиране
 12. Оперативен план
 13. Авариен план „Б”, подсигуряване срещу опасността този план да не проработи
 14. Приложения

Плановете на отделните функционални звена (производство, маркетинг, човешки ресурси и др.), плановете за действие (работни планове) и бюджетите са продължение на изготвения бизнес план, те са базирани и следват стратегическите мерки, залегнали в бизнес плана.

 

бизнес план

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ACTION PLAN

Той свежда на изпълнително ниво целите, които трябва да бъдат постигнати, и е предназначен за вътрешна употреба. Всяка компания следва да знае към какво се стреми, но понякога приоритетите се променят, новите цели трябва бързо да се сведат до задачи, изпълнители и срокове.

За кого е подходящ?

За средни до големи фирми, които знаят какво искат да постигнат, но им липсва създаване на организация и координация.

Action susiness plan

Ползи от този Action plan за Вашата организация:

 • Затвърждаване, преформулиране или приоритизиране на фирмени цели
 • Задаване на ясна посока
 • Подобряване на организацията и координацията на работа
 • Конкретни задачи за изпълнение, съобразно целите на фирмата
 • Адекватно формулирани срокове за изпълнение на поставени задачи
 • Концентриране на фирмения ресурс по посока на изпълнение на целите на фирмата
 • Намаляване на загубата на ценно работно време
 • Създване на екипен дух и фирмена култура
 • Ефикасен контрол по всяко време

 

За кого е предназначен Action plan-а?

Този план е предназначен за собственици, управители и миниджъри на фирми.

Работен план

Съдържание на Action Plan

Най-общо планът за действие съдържа следната информация:

 1. Формулиране на ясни и работещи цели
 2. Дейности по приоритети
 3. Описание на дейностите
 4. Избор на изпълнители
 5. Срок на изпълнение
 6. Отговорник изпълнение
 7. Графици
 8. Табло с резултати

 

Бизнес плановете не са вечни

Година след написване на първия бизнес план се налага да актуализирате своя план, което означава „да спрете”, за да проверите дали той отговаря на реалността. Ако той е все още валиден, можете да продължите да го изпълнявате, като попълните съответния бюджет за предстоящата година. Разбира се, може да решите да преработите Вашия бизнес план, за да добие планът Ви по-ясни и конкретни очертания. Отговорът обаче може и да е „не”, в резултат на: реалните годишни резултати са по-лоши от прогнозните, промяна на икономическата ситуация, преразпределяне на пазара, промяна на потребителското търсене, вътрешно напрежение и конфликти и т.н. В този случай, Вашият първоначален план със сигурност вече няма да е ефикасен и ще е нужно да разработите нов бизнес план, който да отчита променените фактори. Дори ако приходите и печалбите Ви са по-високи от очакваните, пак трябва да преразгледате бизнес плана, защото може да се окаже, че имате възможност да изпълните по-амбициозен план.

 

V Consulting Bulgaria консултира как да напишете бизнес план, подпомага доразработването на вашия бизнес план, попълва формуляри за финансиране, изготвя бизнес планове. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашите проучвания и бизнес препоръки. Имате въпроси за вашия бизнес план? - позвънете на тел.: 0886 168 108

СТАРТИРАЙТЕ БИЗНЕСin BULGARIA

 

РАБОТАТА НИ НОСИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

 •  

  Весела Чернева-Янкова

  ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА-ЯНКОВА

  Тя е консултант по бизнес, професионален мениджър, икономист. Притежава професионална квалификация по бизнес администрация и магистърска степен по стопанско управление от СУ „Климент Охридски”. Също така е магистър по философия, с диплома от същия Университет. Има редица специализации в областта на мениджмънта, управлението на проекти и търговията. Заемани длъжности: изпълнителен директор и член на съвета на директорите, мениджър "развитие на бизнеса", стратегически консултант по организационно развитие. Весела Чернева-Янкова e член на "Съюз на икономистите в България" и сътрудник на Световна банка по проекта "Doing business".

Форма за запитване

Име и фамилия*:
Телефон*:
e-mail*:
 
Вашето запитване:

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ

гр. София, ул. "Богатир" №5

ТЕЛЕФОНИ

02 973 67 08, 0886 168 108