Изготвяне на бизнес план за финансиране разкрива потенциала на бизнеса за генериране на приходи, за да може да привлече капитал.

Началото на всеки бизнес е идеята. На първоначален етап разполагаме с една мъглява представа от идеи, но постепенно се оформя какво искаме да правим. Това може да е бизнес отрасъл, каква ще бъде дейността или просто нахвърлени идеи. Във времето идеите придобиват все по-ясни и конкретни очертания, което позволява да се формулира визията, т.е. какъв искаме да изглежда бизнеса, мисията – какви нужди ще задоволява произвеждания (продавания) продукт/услуга, какви са ползите за потребителя от нашия продукт/услуга.

Какво задължително да включим в бизнес плана?

Трябва да направим анализ на външната (макро) среда от политическа, икономическа, социална и технологична гледна точка, (PEST анализ, от англ. Political, Economic, Social, Technological) пряко свързани с нашия бизнес. Потока от информация наистина е много голям, интерес представляват тези норми, изисквания, тенденции, които са непосредствено свързани с бизнеса, който ще развиваме, и тези, които биха могли да бъдат пречка за осъществяването му.

Анализът на вътрешната среда (анализ на микросредата) е също толкова важен, колкото анализът на външната среда. Анализират се отрасъла, пазара и неговите сегменти, идентифицират се настоящите и бъдещи конкуренти, доставчици, промените в отрасъла, преценява се атрактивността на бранша, бариерите за влизане и излизане от отрасъла. С търсене на пресечна точка, наслагване и комбиниране на получената информацията, можем да преценим мястото, положението на нашия бизнес, да изведем неговите силни и слаби страни, възможности и заплахи (SWOT анализ). Търсеният ефект е максимизиране на възможностите, изтъкване на силните страни и преодоляване на заплахите, отстраняване на слабите страни. Чрез синтез извеждаме конкурентното предимство на нашия бизнес, което представлява уникалното, нещото, с което ще се различаваме и ще сме по-добри от конкурентните фирми на пазара. В тази посока, добър ход е да се използват слабостите на конкурентите, а не да се мисли за надминаване на техните силни страни, което трудно се постига.

Сега е моментът да се формулират целите на компанията, които трябва да отговарят на изискването SMART, за да са цели, които са работещи и имат смисъл. Цели, които са неясно зададени, неизмерими, безсрочни, непостижими и нереалистични само биха ни отклонили от зададения курс. Разделът, съдържащ маркетингова информация е ключов. Затова е необходимо подробно да опишем пазара, на който ще оперираме в негова цялост и пълнота, като направим и сегментация по определен признак. Взависимост от бизнеса и пазара, определяме и нашия целеви пазар. Описваме в детайли произвежданите/продаваните продукти и/или услуги и какви потребности ще задоволяват, както и кои са нашите клиенти, защо ще купуват от нас. Тук е мястото да предоставим прогнозни данни за очакваните приходи от продажби.

<

На следващ етап, запознаваме аудиторията с правно-организационната форма на бъдещото дружество или промените, ако се налагат такива, като посочваме основанията за това. Разглежда се ресурсната обезпеченост от гледна точка на човешки ресурси – длъжности, квалификация и брой на служителите и работниците. За обезпеченост на бизнес начинанието се обръща специално внимание на хората в управлението на компанията, което е от съществено значение за изграждане на доверие към проекта. Прилагаме и организационно-управленска структура на компанията.

Финансовият план трябва да съдържа прогнозни отчети за баланс, очакваните приходи и разходи и парични потоци в дългосрочен план. Изчисляваме финансови показатели като: рентабилност, ефективност, базови съотношения, възвръщаемост на инвестицията, срок за откупуване на инвестицията, нетна настояща стойност (NPV), вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), индекс на рентабиност. Относно размера на финансирането е необходимо да се посочи за какво ще се използват средствата, стойността и кога ще са необходими във времето, както и източниците за създаване/развитие на фирмата като съотношение на собствени и привлечени средства.

Оперативният план съдържа ключови за компанията събития със съответните срокове за изпълнение.

След като целите (какво искаме да постигнем) и стратегиите (как ще го постигнем) са вече заложени в стратегическия бизнес план, в зависимост от нуждите може да се премине към разработване на конкретни планове: маркетингов, производствен, финансов, за управление на персонала и други, в които да се планират конкретни дейности, изпълнители и резултати.

Резюмето е представяне на бизнес плана в съкратен синтезиран вид, информацията, която всеки би искал да получи за бизнеса накратко. За това резюмето се подготвя след като останалите раздели на бизнес плана са написани. Резюмето е най-добрата реклама за Вашия бизнес, от начина на неговото написване или изготвяне зависи дали бизнес планът ще бъде прочетен. Затова е необходимо да се изготви със специално внимание и да дава най-важната съществена информация. Предлагаме впечатляващо представяне на Вашия бизнес план чрез инфографика.

Приложенията имат за цел да осигуряват допълнителна информация към съдържанието, в подкрепа на бизнес начинанието. Те могат да съдържат ценови листи на произвежданите/ предлаганите стоки и услуги, технически характеристики на оборудване, автобиографии на ръководството.

Повече информация за изготвяне на бизнес план вижте тук: www.vconsulting.eu/bg/business-plan-cena.html

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМАМ БИЗНЕС ПЛАН?

Бизнес планът представлява нашата ориентация какво трябва да предприемем днес, за да имаме успех утре.Той представлява подробно изложение на бизнес идеята, определяне на целите и как те ще бъдат постигнати, съдържа резултатите, към които се стремим и какви ресурси ще използваме. От бизнес план имат нужда както големите компании с множество бизнеси, така и средните фирми. Създаването на бизнес план е важно преди всичко за всеки собственик и Управител, и за бизнеса, за да оцелява и да се развива.

Ползите от наличието на бизнес план са:

 • Справяне със сложността на средата
 • „Виждане” на силните и слабите страни
 • Ясен поглед върху бизнеса
 • Вземане на адекватни решения
 • Разкриване на нови бизнес полета, възможности за разширение на бизнеса
 • Концентриране на ресурси в перспективни направления
 • Предвиждане на промени и последици, своевременна реакция
 • Намаляване на риска
 • Общи възгледи за развитие, корпоративен дух
 • Ефикасен контрол

Бизнес планът може да е свързан със създаването/стартирането на бизнес, последващо развитие на бизнеса, предстоящи бизнес комбинации, промени. Написването на бизнес план може да има за цел да търси финансова подкрепа от банка/ финансираща организация или от инвеститор/бизнес ангел, но може да е предназначен за вътрешна употреба за целите на собственика/ Управителя/ акционери. В този смисъл при съставянето на бизнес плана е важно да се мисли от гледната точка на това за кого е предназначен и респективно да се акцентира на определени раздели в него. За когото и да е предназначен бизнес планът, за всяка компания той е необходимост, за да може да се оцени текущата работа и да се знае дали и в каква посока се движи бизнеса.

Година след написване на първия бизнес план се налага „да спрете”, за да проверите неговата актуалност. Ако той е все още валиден, можете да продължите да го изпълнявате, като попълните съответния бюджет за предстоящата година. В случай на промени във външната и вътрешната среда, при автопровокиране на промени, Вашият първоначален план със сигурност няма да е актуален и ще е нужно да разработите нов бизнес план. Дори ако приходите и печалбите Ви са по-високи от очакваните, пак трябва да преразгледате бизнес плана, защото може да се окаже, че имате възможност да изпълните по-амбициозен план.

Аргументи в полза на планирането...

Най-неуспоримият аргумент в полза на планирането е, че то предполага първо мислене, а след това действие. Планирането е инструмент, който ни позволява да управляваме своите начинания, дава сигурност в неясното бъдеще, прави бизнеса прогнозируем. Планирането се изисква, ако искате да постигнете успех в бизнеса, за който мечтаете.

Цени за разработване на бизнес план вижте тук: www.vconsulting.eu/bg/business-plan-cena.html

V Consulting Bulgaria предлага изготвяне на бизнес план, консултира за подходяща структура и съдържание на бизнес план, подпомага доразработването на Вашия бизнес план, попълва формуляри за финансиране, разработва професионално бизнес планове с впечатляващо представяне. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашия анализ и препоръки.

СТАРТИРАЙТЕ БИЗНЕСin BULGARIA

 

РАБОТАТА НИ НОСИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

 •  

  Весела Чернева-Янкова

  ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА-ЯНКОВА

  Тя е консултант по бизнес, професионален мениджър, икономист. Притежава професионална квалификация по бизнес администрация и магистърска степен по стопанско управление от СУ „Климент Охридски”. Също така е магистър по философия, с диплома от същия Университет. Има редица специализации в областта на мениджмънта, управлението на проекти и търговията. Заемани длъжности: изпълнителен директор и член на съвета на директорите, мениджър "развитие на бизнеса", стратегически консултант по организационно развитие. Весела Чернева-Янкова e член на "Съюз на икономистите в България" и експерт по проекта Business Ready, удостоена със сертификат за признание от Световна Банка.

Форма за запитване

Име и фамилия*:
Телефон*:
e-mail*:
 
Вашето запитване:

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ

гр. София, ул. "Павел Красов" №5а

ТЕЛЕФОНИ

02 973 67 08, 0886 168 108